top of page

Ekspertbistand med Ven Veiledning

Tilskudd til Ekspertbistand er en ordning NAV har etablert for å kunne bistå med økonomiske midler til utredning av arbeidsforhold som ikke fungerer gunstig for hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker. Det kan være snakk om langvarige og/eller hyppige gjentagende sykefravær hvor ulike tiltak har vært prøvd ut uten å lykkes, eller at man rett og slett står litt fast i veien videre relatert til arbeidsforholdet. Arbeidstaker trenger ikke være sykemeldt på det tidspunktet ekspertbistand benyttes, da ordningen også kan ses i sammenheng med forebygging av fremtidig sykefravær.

 

Med ekspertbistand fra Ven Veiledning kan det legges til rette for en prosess hvor arbeidsgiver og arbeidstaker erverver en nødvendig helhetlig kjennskap til nåværende situasjon som foreligger i arbeidsforholdet. Ven Veiledning etterstreber å utvikle gode relasjoner til begge de involverte parter for å finne best mulige løsninger på lang sikt.

Utbytte for arbeidsgiver

 • Redusere sykefraværet, og på denne måten oppnå en mer lønnsom bedrift.

 • Få støtte og bistand fra en nøytral tredjepart i en fastlåst eller krevende situasjon.

 • Arbeidsgiver blir sett på som en aktør som ivaretar ansatte som er sykemeldt på en profesjonell og ivaretakende måte.

 • En mer inngående kartlegging over tid, kan gi raskere avklaringer og langsiktige løsninger på sykefraværet.

 • Handlingsplan (sluttrapport) som belyser eventuelle bakenforliggende årsaker til sykefraværet, og forslag til konkrete tiltak for veien videre.

 

Utbytte for arbeidstaker

 • Få en arena for å kunne sortere tanker om sin arbeidssituasjon med en nøytral person.

 • Sammen med veileder legges forholdene til rette for å erverve seg mer innsikt, forståelse og mening i situasjonen.

 • Få kjennskap til sine personlige motivasjonsfaktorer og jobbressurser.

 • Sammen med veileder finne nye strategier for å kunne fungere på jobb til tross for sykdom/skade.

 • Sammen med veileder kunne utforske sine ulike kommunikasjons- og relasjonsspraksiser i møte med leder og andre kolleger.

 • Oppfølging av en nøytral veileder under full konfidensialitet kan gi trygghet og tillit til å kunne åpne seg opp for den gode samtalen, hvor tid er satt av til refleksjon over egen jobbsituasjon og arbeidstaker kan få kjennskap til hvor skoen egentlig trykker.

 

Hva kan Ven Veiledning tilby?

 • Bistå til utforskning og kartlegging av gjentagende eller langvarig sykefravær.

 • Bistå med veiledning både av arbeidsgiver og arbeidstaker hvor det foreligger en uhensiktsmessig arbeidssituasjon som kan føre til sykefravær. Veiledningen kan frembringe nye aspekter og gi anledning til å se flere muligheter.

 • Være behjelpelig når arbeidsgiver og arbeidstaker sammen har sett på flere muligheter, men likevel opplever seg rådvill og opprådd for nye handlingsalternativ.

 • Bistå i saker hvor det kan ligge konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn.

 

Utgangspunkt for veiledningen?

 • Ven Veiledning sitt faglige tilbud tar utgangspunkt i arbeidstakerens arbeidssituasjon.

 • Veiledningen baserer seg på en bestilling utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstaker før tjenesten starter.

 • Bestillingen utdypes videre i en oppstartssamtale mellom arbeidsgiver/arbeidstaker for å få frem et helhetlig bilde av situasjonen.

 • Bestillingen trenger ikke å inneholde et klart bilde av hva utfordringene består i. Ven Veiledning kan benyttes til å avklare problemstillingen.

 • Arbeidstaker får tilbud om individuelle samtaler med veileder over en bestemt tidsramme.

 

Innhold i veiledningen utført av Ven Veiledning:

 • I veiledningens innledende samtaler skapes det rom for å få en større forståelse for den helhetlige situasjonen arbeidstaker befinner seg i.

 • I veiledningssamtaler kan det kartlegges og gjøres en vurdering av arbeidstakers oppgaver, ansvarsområder og resultatkrav, og hvordan disse sammenfaller med arbeidstakers nåværende situasjon.  

 • Det kan foretas en kartlegging og utforskning av arbeidstakers faglige kompetanse, muligheter og fungeringsnivå på nåværende tidspunkt.

 • Kartlegging og utforskning av arbeidstakers personlige ressurser og styrker sett i relasjon til arbeidssituasjonen, for å fremme nye læringsstrategier og kilder til overskudd og arbeidsglede.

 • Skape en større bevissthet rundt relasjons- og kommunikasjonsstil hos arbeidsplassen generelt, og arbeidstakeren spesielt (eksempelvis utforskning av hvordan vi påvirkes og hvordan vi påvirker på arbeidsplassen).

 • Karriereveiledning gjennom kartlegging av interesser, evner, anlegg og verdier.

 • Målet er å komme frem til svar på hva som skal til for at arbeidstaker skal komme tilbake til jobb eller fortsette i den jobben en har.

 

Hva legger Ven Veiledning til grunn for i sin veiledning?

 • Veiledningen baserer seg på bevisstgjørende samtaler hvor metoder og verktøy fra gestalt, personsentrert -og kognitive tilnærminger benyttes. Veiledningen tilpasses arbeidstaker, situasjon og kontekst.

 • Ven Veiledning har stor tro på at arbeidstaker har evne til å realisere sine muligheter og hanskes med sine konflikter og problemer, har evne til å ta lærdom av sine erfaringer, velge egne verdier, være konstruktiv og ansvarlig.

 • Ven Veiledning kan bidra med profesjonelle samtaler og utgjøre en forskjell for arbeidstakere som trenger en hjelperelasjon over tid for å kunne utforske seg selv og sine behov, sine valg og de utfordringene de står i.

 • Ven Veiledning tilbyr deltakelse i tillitsfulle og gjensidige samtaler som gir anledning for utforskning, læring, oppdagelse og erkjennelse av nye handlingsmuligheter og strategier relatert til sin arbeidssituasjon.

Kan dette være noe for din ansatt, eller

for deg som arbeidstaker - ta kontakt!

bottom of page